Boj s invazními druhy rostlin a živočichů – žďárský Zookoutek bude pomáhat

01.02.2024 23:24

 

   V posledních letech se stále častěji objevují informace o tom, jakým nebezpečím pro ochranu přírody, ale pro přírodu samotnou, jsou takzvané invazní druhy rostlin a živočichů. O co se tedy jedná. Jsou to druhy rostlin a živočichů, zavlečené z jejich přirozených stanovišť do míst, která nejsou pro ně původní. Invazní druhy živočichů představují vážnou hrozbu pro přírodní ekosystémy. Mohou způsobit dokonce vyhynutí původních druhů.

   Boj proti invazním druhům živočichů je komplexní úkol, který vyžaduje spolupráci mezi různými subjekty, včetně státních orgánů, nevládních organizací a veřejnosti. Majitelé některého druhu z invazního seznamu měli dle platné legislativy možnost nahlásit jej pomocí formuláře umístěného na stránkách AOPK nejpozději do konce března roku 2023 k registraci. Zvíře mohli samozřejmě chovat dál, ale pouze za jistých podmínek. Zajistit, aby nedošlo k úniku a zajistit oddělený chov tak, aby nedošlo k rozmnožení. Majitel, včetně zoologických zahrad, tak měl možnost toto registrované zvíře tzv. dochovat, bez jakýchkoli případných sankcí.

   Jak je známo z minulosti, v podobných případech se stává, že veřejnost, ať už z jakékoli příčiny, na podobné výzvy z velké většiny nereagovala. Důsledkem toho je, bohužel, další déle trvající stav, kdy jsou jedinci evidovaní v  seznamu dál vypouštěni do volné přírody. V rámci dalšího postupu je tedy, zdá se, snaha umožnit veřejnosti bezsankční vyřešení své situace, jako krok nejlepším směrem.

   V případě, že se tedy objeví u nějakého chovatele zvíře ze seznamu, má dotyčný možnost umístit ho do tzv. „Zařízení, do nichž lze umisťovat jedince invazního, nepůvodního druhu živočicha“ Tyto stanice jsou bohužel v současnosti na území ČR pouze dvě. Jedna v Praze a druhá v České Lípě a to zjevně velmi ztěžuje zájemcům využití této možnosti.

   Naše nezisková organizace, která zastřešuje činnost "Zookoutku U Hada", byla na toto téma oslovena pracovníkem MŽP s nabídkou zřízení takovéto stanice. V rámci našich možností tedy projednáváme zřízení záchytu pro vybrané 4 druhy obojživelníků a plazů ze zmíněného seznamu.

   Naší zásluhou, ale především pak díky obrovské podpoře veřejnosti z řad příznivců ochrany přírody (tedy vás všech), aktuálně probíhá jednání s MŽP o vzniku sběrného místa pro určené druhy ze seznamu invazních druhů vydaného na základě - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (EU) č. 1143/2014, ve znění navazujících legislativních kroků vlády ČR.

   Pro zjednodušení, naše záchranná stanice bude sběrným místem pro vybrané druhy, tedy želvu nádhernou (Trachemys scripta), korálovku pruhovanou (Lampropeltis getula), drápatku vodní (Xanopus laevis) a skokana volského (Lithobates catesbeianus).

Město Žďár nad Sázavou tedy po České Lípě a Praze bude třetím místem v zemi, kde bude možné bez sankcí tato zvířata odevzdat do péče. Toto je tedy jeden z dalších kroků, jak zamezit vypouštění zvířat ze seznamu do volné přírody a my budeme u toho.

Podrobnosti na stránkách Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny. ZDE  a  ZDE 

Zpět